Elezioni 2024: Salimbeni sfida Stasi, centrodestra incerto