L'avanguardia vintage, a Rende apre una fabbrica di vinili