De Magistris replica a Conte: «Caduta di stile piena di bugie»